MughalEmperors – Babur (1526–1530) – Humayun (153..

UPSC Practice recommends
#MughalEmperors

– Babur (1526–1530)
– Humayun (1530–1540)
– Akbar-i-Azam (1556–1605)
– Jahangir (1605–1627)
– Shah-Jahan (1627–1658)
– Alamgir I (1658–1707)
– Bahadur Shah (1707–1712)
– Jahandar Shah (1712–1713)
– Farrukhsiyar (1713–1719)
– Rafi ud-Darajat (1719 – 98 d

Courtesy: Twitter