MughalEmperors – Shah Jahan-2 (1719-105 days) – M..

UPSC Practice recommends
#MughalEmperors

– Shah Jahan-2 (1719-105 days)
– MuhammadShah (1719–1748)
– AhmadShah Bahadur (1748–1754)
– Alamgir-2 (1754–1759)
– ShahJahan-3 (1759–1760)
– ShahAlam-2 (1760–1806)
– Md Shah BahadurJahan-4 (1788-63days)
– AkbarShah-2 (1806–1837)
– BahadurShah-2 (1837–1

Courtesy: Twitter